Preliminarna lista doktora i magistara nauka koji ispunjavaju uvjete za sufinansiranje

Preliminarna lista doktora nauka i magistara nauka koji ispunjavaju uvjete za sufinansiranje
Na osnovu člana 3. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje izrade i odbrane magistarskih radova i doktorskih disertacija broj: 11-14-27903/10-11 od 27. 01. 2011. godine, a u vezi sa članom 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 10/04), i KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE I OBRADE MAGISTARSKIH RADOVA  (SAMO MAGISTERIJ NAUKA) I DOKTORSKIH DISERTACIJA u 2009. i 2010 godini, objavljenog 28.01.2011, ministar obrazovanja i nauke u Vladi Kantona Sarajevo objavljuje

 

PRELIMINARNU LISTU

DOKTORA NAUKA I MAGISTARA NAUKA (PREDBOLONJSKI MODEL STUDIRANJA) KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE ZA SUFINANSIRANJE
 
Na preliminarnu listu dobitnika sredstava kandidati mogu uputiti pisani prigovor ministru u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Odluka ministra po izjavljenom prigovoru je konačna.
 
Isplata sredstava će se izvršiti putem Univerziteta u Sarajevu i to kada bude objavljena konačna lista dobitnika sredstava na internet-stranici Ministarstva i oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

Krajnji datum predaje pisanog prigovora na Preliminarnu listu je petak 22.04.2011. godine.