Eksterna matura

Dragi nastavnici, učenici i roditelji

u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 34/20 i 33/21) i Pravilnikom o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će, u školskoj 2021/2022. godini, provesti polaganje eksterne mature za učenike devetih razreda svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Cilj eksterne mature je provjera znanja, sposobnosti i vještina stečenih tokom devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi, pripremljeni su Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz sljedećih predmeta:

Katalozi obuhvataju najvažnije programske sadržaje iz predmeta, a poslužiti će učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak školovanja. Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definisanim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci, označeni brojevima od 1 do 200, kao i rješenja zadataka i bodovi za svaki pojedini zadatak.

Napominjemo, da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje ima u vidu specifičnosti odgojno-obrazovnog procesa u periodu pandemije, te je stoga rad kantonalnih maturalnih organa usmjeren u sljedećim smjerovima:

Sve dodatne informacije o polaganju eksterne mature na području Kantona Sarajevo bit će objavljene blagovremeno na web stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, u sekciji EKSTERNA MATURA -  https://mo.ks.gov.ba/eksternamatura

Uvjerena sam u sposobnosti naših nastavnika i učenika, i sigurna sam da ćemo kvalitetnim i predanim radom doći do dobrih rezultata prilikom polaganja eksterne mature.

Naida Hota-Muminović

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

15.12.2021. godina

 

Pravilnik o polaganju eksterne mature

Pravilnik o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 25/18) - https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sluzbene_novine_25_18.pdf

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 17/19) - https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl.list_17-19.pdf

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju eksterne mature („Službene novine Kantona Sarajevo“, 24/19) - https://mo.ks.gov.ba/sites/mo.ks.gov.ba/files/sl._novine_24-19.pdf

 

 

Katalozi zadataka za polaganje ispita Eksterne mature

  1. Katalozi zadataka broje po 200 pitanja/zadataka;
  2. Ispitna pitanja prilikom polaganje eksterne mature će biti formirana iz pitanja ponuđenih u katalozima;
  3. Prilikom razrade ispitnih pitanja u katalozima, predmetne komisije su uzele u obzir činjenicu da su učenici pohađali online model nastave duži period.
  4. Katalog - Prilagođeni nivo - PDF / Interaktivni katalog