Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/ direktorice u JU Osnovna škola "Pofalići"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA
''POFALIĆI'' SARAJEVO
Na osnovu člana 90. i člana 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:10/04, 21/06, 26/08, 31/11, 15/13 i 1/16), člana 6. Pravilnika o izboru i imenovanju direktora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:38/12), člana 87. Pravila Javne ustanove Osnovne škole „Pofalići“ Sarajevo, Školski odbora je na sjednci održanoj 27.04.2016 donio Odluku kojom se raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole
na period od četiri godine
Uvjeti koje kandidat treba da ispunjava
Opći uvjeti:
a) Da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivoou u BiH u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Konkurs;
b) Da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH;
c) Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
d) Da nema privatni finansijski interes u JUOŠ „Pofalići“ Sarajevo.
Pored općih uvjeta kandidat za direktora mora da ispunjavaju i slijedeće:
a) Da ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga škole;
b) Da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
c) Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima sa šestim ili sedmimi stepenom stručne spreme;
d) Da ima najmanje stručno zvanje - mentor.
Potrebna dokumenta
Uz prijavu kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
1. Kraću biografiju – CV;
2. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
3. Izvod iz matične knjige rođenih;
4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
6. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja;
7. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva u obrazovanju;
8. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca);
9. Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole
10. Izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
11. Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
12. Izjava da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
13. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi.
- Ljekarsko uvjerenje priložiti po imenovanju direktora škole.
Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.
Dostava prijave i dokaza o ispunjavanju uvjeta
Prijavu sa traženim dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte preporučeno na adresu Javna ustanova Osnovna škola „Pofalići“ Sarajevo, ulica: Ivanjska 1 sa naznakom „konkurs za direktora škole/ne otvarati“ (otvara komisija).
Konkursni rok
Konkurs ostave otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pijave slati najkasnije do 13.05.2016. godine.
Način i rok obavještavanja
Školski odbor će o rezultatima konkursa kandidate obavijestiti pisano, putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora škola.
Konkurs objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 29.04.2016. godine.

rb_sedjpozivi
6994